پایان‌نامه ارشد b (310)

اصطلاحات محلیهمخوان ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….148الف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………153ب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..157پ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………160ت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………164ج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….167چ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………170ح……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………172خ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………173د…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….175ر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..177ز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..179س………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….181ش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….185ص………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….187ط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………187ع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….188غ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….189ف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..189ق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………191ک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..193گ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..197ل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………201م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….204ن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………208و……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..211ه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..213ی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………215فصل پنجم نتیجه گیرینتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..218پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………219محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..219منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………220تلفظ واژه ها کلیدآ-عاâآدم-عادتژ?ژالهاً –ع‌aاَبر –عروسش?شبایiاینع وسط و آخرâبعد –وداعاوuبودغqغریب-ُ-بُرد –خوردفfفوتبbبادقqقاشقپpپاروکkکبوترت- طtتیزگgگلث- س صsسوتلlلانهجjجارومmماهیچ-چاپنnنانحhحالوvوالخxخوبه غیر ملفوظeرفتهدdداداِوewشِوز-ذ-ظ-ضzزمیناِیeyحیرانرrرامیyیکچکیده:این پایان نامه پژوهشی است درباره فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان، یکی از راههای شناخت فرهنگ و ادب هر قوم آشنایی با فرهنگ شفاهی آن ادامه مطلب…

منبع تحقیق b (300)

یکی از حوزههای بینامتنی، “بینامتنی دینی” میباشد که منظور از آن تداخل متنهای دینی منتخب از قرآن کریم، حدیث شریف، شخصیتها، حوادث، احکام و مفاهیم دینی با متن اصلی است به گونهای که این متون با ساختار متن اصلی هماهنگ بوده و هدف فکری یا هنری یا هردو را با ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد b (301)

یکی از حوزههای بینامتنی، “بینامتنی دینی” میباشد که منظور از آن تداخل متنهای دینی منتخب از قرآن کریم، حدیث شریف، شخصیتها، حوادث، احکام و مفاهیم دینی با متن اصلی است به گونهای که این متون با ساختار متن اصلی هماهنگ بوده و هدف فکری یا هنری یا هردو را با ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه ارشد b (302)

– تعیین اهداف عینی مناسب ، انجام کار صحیح ، اثر بخشی نام دارد.( استون4،1385) ب) تعریف عملیاتی:در واقع هدف از اثر بخشی آموزش ، میزان موفقیت و تحقق اهداف یا انجام دادن وظایف محوله مورد نظر می باشد و در این تحقیق میزان تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر ادامه مطلب…

مقاله رایگان b (303)

II. Findings and Implications121 III. Suggestion for Further Research125 Bibliography130 Chapter One: IntroductionI. General BackgroundIan Russell McEwan (born on 21 June 1948) is a well-celebrated English novelist, screenwriter and author of children’s books. He is one of Britain’s most popular contemporary writers. The strong conflicting nature of his early works ادامه مطلب…

منبع مقاله b (304)

2-7-1-2- تعریف حاضر از تخمدان پلی‌کیستیک362-7-1-3- ویژگی‌های بالینی و بیوشیمیایی PCOS392-7-1-3-1- گنادوتروپین‌ها در PCOS392-7-1-3-1-1- ترشح نامناسب گنادوتروپین392-7-1-3-2- تولید استروئید در زنان PCOS402-7-1-3-2-1- ترشح آندروژن402-7-1-3-2-2- تولید استروئید در تخمدان402-7-1-3-2-3- هیپرآندروژنمی432-7-1-3-2-3-1- هیپرآندروژنیسم بالینی452-7-1-3-3- اختلالات تیروئیدی462-7-1-3-4- هیپرپرولاکتینمی462-7-1-3-5- خصوصیات متابولیکی در PCOS462-7-1-3-5-1- تحمل گلوکز462-7-1-3-5-2- مقاومت به انسولین472-7-1-3-5-3- کلیرانس و ترشح انسولین492-7-1-3-5-4- مقاومت انسولینی در ادامه مطلب…