5-2-5فرضیه ویژه شماره 3(استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره بسط دانش آموزان موثرمی باشد.)
6-2-5فرضیه ویژه شماره4(استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره انعطاف پذیری دانش آموزان موثرمی باشد)
3-5- نتیجه‌ی کلی پژوهش
4-5 محدودیت‌های پژوهش
5- 5 پیشنهادهای پژوهش
1-5-5 پیشنهادهای کاربردی بر اساس یافته‌های پژوهش
2-5-5 پیشنهادهای پژوهشی برای دیگر پژوهشگران
فهرست مطالب
عنوانصفحهمنابع و ماخذ
الف: منابع فارسی
ب)منابع خارجی
پیوست ها
پیوست1. نتایج آزمون آنالیز واریانس به روش اندازه گیری مکرر
پیوست2. نتایج آزمون t گروههای وابسته
پیوست3. نتایج آزمون t گروههای مستقل
پیوست4.پایایی آزمون محقق ساخته(پرسشنامه پیشرفت تحصیلی)
پیوست 5. میانگین نمرات دروس هدف
پیوست6. جدول خلاصه پژوهش های انجام شده
پیوست7. سوالات پیش آزمون وپس آرمون
پیوست8. تست خلاقیت تورنس
پیوست9 .طرح درس سالانه- علوم زیستی و بهداشت. سال تحصیلی93- 92
پیوست10. نمونه طرح درس تدریس شده در گروه آزمایش(شماره (1 و2)
فهرست مطالب
عنوانصفحهفهرست جدول‌ها
جدول1-2 مقایسه هوش وخلاقیت
جدول1-3 طرح آزمون مقدماتی ونهایی با گروه کنترل
جدول2-3خلاصه طرح پژوهش
جدول3-3شرح آزمون های تحقیق
جدول4-3توزیع جامعه آماری
جدول5-3توزیع حجم نمونه
جدول6-3ارتباط ابزارهای سنجش با فرضیه ها
جدول1 -2-4 توزیع فراوانی و درصد گروه‌های پاسخ دهندگان
جدول 2-2-4 توزیع فراوانی و درصد نمره علوم زیستی دانش‌آموزان در نوبت اول سال تحصیلی 93/92 بر حسب گروه
جدول 3-2-4 توزیع فراوانی و درصد معدل دانش‌آموزان برحسب گروه
جدول-2-4 نمرات حاصل از پیش‌آزمون دانش‌آموزان در مبحث پیشرفت درسی
جدول5-2-4 نمرات حاصل از پس‌آزمون دانش‌آموزان در مبحث پیشرفت درسی
جدول-2-4 نمرات حاصل از پیش‌آزمون دانش‌آموزان در مبحث خلاقیت
جدول7-2-4 نمرات حاصل از پس‌آزمون دانش‌آموزان در مبحث خلاقیت
جدول1-3-4: نتایج آزمون نرمالیتی بر روی متغیرهای تحقیق
جدول1-1-2-3-4: آماره های توصیفی پیشرفت تحصیلی برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه
جدول2-1-2-3-4: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر به روش گرین هاوز_ گیزر برای پیشرفت تحصیلی
جدول3-1-2-3-4: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات پیشرفت تحصیلی پیش آزمون و پس آزمون
جدول4-1-2-3-4 : نتایج آزمون t مستقل برای نمرات پیشرفت تحصیلی پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه
جدول1-2-2-3-4: آماره های توصیفی متغیر خلاقیت برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه
جدول2-2-2-3-4 نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر به روش گرین هاوز_ گیزر برای خلاقیت
جدول3-2-2-3-4 نتایج آزمون t وابسته برای نمرات خلاقیت پیش آزمون و پس آزمون
جدول4-2-2-3-4 : نتایج آزمون t مستقل برای نمرات خلاقیت پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه
جدول1-3-2-3-4 آماره های توصیفی متغیر سیالی برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه
جدول2-3-2-3-4 نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر به روش گرین هاوز_ گیزر برای سیالی
جدول3-3-2-3-4 نتایج آزمون t وابسته برای نمرات سیالی پیش آزمون و پس آزمون
جدول4-3-2-3-4 : نتایج آزمون t مستقل برای نمرات سیالی پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه
جدول1-4-2-3-4: آماره های توصیفی متغیر ابتکار برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه
جدول2-4-2-3-4: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر به روش گرین هاوز_ گیزر برای ابتکار
جدول3-4-2-3-4: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات ابتکار پیش آزمون و پس آزمون
جدول4-6-2-3-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات انعطاف پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه
جدول1-5-2-3-4: آماره های توصیفی متغیر بسط برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه

سایت منبع

جدول2-5-2-3-4: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر به روش گرین هاوز_ گیزر برای بسط
جدول3-5-2-3-4: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات بسط پیش آزمون و پس آزمون
جدول4-5-2-3-4 : نتایج آزمون t مستقل برای نمرات بسط پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه
جدول1-6-2-3-4: آماره های توصیفی متغیر انعطاف برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه
فهرست مطالب
عنوانصفحهجدول2-6-2-3-4: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر به روش گرین هاوز_ گیزر برای انعطاف
جدول3-6-2-3-4: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات انعطاف پیش آزمون و پس آزمون
جدول4-4-2-3-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات ابتکار پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه
فهرست نمودارها
1-2-4 نمودار دایره ای توزیع فراوانی و درصد گروه‌های پاسخ دهنده
2-2-4 نمودار توزیع فراوانی نمرات علوم زیستی دانش‌آموزان درنوبت اول سال تحصیلی93-92 بر حسب گروه
3-2-4 نمودار توزیع فراوانی معدل دانش‌آموزان بر حسب گروه
تهیه درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت ونقش آن بر پیشرفت درسی وخلاقیت دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه دوم شهرستان اسلام آباد غرب درسال تحصیلی93-92
نویسنده: مولامراد نظری1
استاد راهنما: دکتر مریم اسلام پناه2

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت ونقش آن بر پیشرفت درسی وخلاقیت دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب درسال تحصیلی93-92می باشد. طرح این پژوهش کاربردی تولیدی و شبه آزمایشی با استفاده ازپیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه به تعداد751نفردر31کلاس می باشد.حجم نمونه 1کلاس به تعداد27 نفر به عنوان گروه آزمایش و1کلاس به تعداد27نفر به عنوان گروه کنترل می باشد.در این طرح هردو گروه درمعرض آزمون مقدماتی ونهایی قرارمی گیرند ؛اما تنها گروه آزمایش درمعرض نفوذ اثرمتغیرمستقل مورد نظر(درس افزار شبیه ساز علوم زیستی) قرارمی گیرد.وگروه کنترل ازهمان روش های معمول تدریس که درمدارس رایج است استفاده می کند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل درس افزارشبیه ساز درس علوم زیستی،پرسشنامه خلاقیت تورنس(روایی و پایایی آن توسط دکترعابدی با استفاده ازآلفای کرونباخ در خرده آزمونهای سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری، به ترتیب 68/0 ،48/0 ،67/0 و 55/0 به دست آمده است. وپرسشنامه محقق ساخته که.ازنظر روائی از نظرات متخصصان برنامه نویسی کامپیوتر و زیست شناسی وسرگروههای آموزشی استفادشد،وبرای برآورد پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ 84/بدست آمده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم ا فزار spss از آمار توصیفی (جدول ونمودار ومیانگین )وآمار استنباطی روش تحلیل واریانس و آزمون های tمستقل وtوابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان می دهد که درس افزار شبیه ساز درس علوم زیستی و بهداشت بطورمعنادار ومثبتی بر پیشرفت تحصیلی وخلاقیت دانش آموزان پایه اول مقطع متوسطه دوم تاثیر داشته است.
کلید واژه:درس افزار شبیه ساز،پیشرفت درسی،خلاقیت
فصل اول :
کلیات و طرح تحقیق
پیش درآمد فصل اول
تکنولوژی در جهان امروز روند انجام امور در تمام ابعاد زندگی بشر ر ا از لحاظ کمی وکیفی متحول کرده ودرراستای این تغییر و تحولات، مراکز آموزشی را با پدیده جدیدی به عنوان تکنولوژی آموزشی روبرو ساخته است،که این پدیده، آموزش را از حالت سنتی خارج ساخته وجریان خاصی به آن بخشیده است و تحول روش های آموزشی در جهتی است که هر فرد در هر زمان و مکانی مشغول یادگیری شود. این نوع از آموزش شالوده ای ازکاربرد تکنولوژی، ارتباطات، مفاهیم روانشناختی، حرفه ای و براساس معیارها واستانداردهای معمول است که بنا به اهداف، نیازها وواقعیت های موجود جوامع شکل خاصی به خود می گیرد در آغاز قرن بیست ویکم، توجه همگان بیش از گذشته ،به نظام های رسمی تعلیم وتربیت معطوف شده است تا به کمک ایجاد تحول در این زیر مجموعه ،نظامهای اجتماعی وافزایش کارایی وکفایت آنها، جوامع بشری قادر شوند به گونه ای سازنده با معضلات وچالشهایی که پیش رو دارند ،مواجه شوند.به دیگر سخن، بشر امروزی برای رویارویی مولد وموثر با چالش های علمی ،صنعتی،فرهنگی ،اقتصادی،اجتماعی واخلاقی، بستری مناسبتر،کارسازتر و موجه تر از نظام تعلیم وتربیت شناسایی نکرده و بدین سبب، نزد انسانهای هوشمند، تحول در نظامهای آموزش وپرورش ،به عنوان پیش نیاز نیل به اهداف توسعه پایدار ارزیابی شده است. (مهرمحمدی، 1387)
تغییر وتحولات سریع در زمینه های مختلف علوم وفنون بشری ،براثر پیشرفت های سریع وغیر قابل انتظاری که دربیشتر قلمروهای دانش، طی چند دهه اخیر نصیب انسان شده است ،حجم اطلاعات ودانسته های بشر امروزی را به طور سرسام آوری افزایش داده و نیز مسایل ومشکلات جدیدی را پدید آورده است. یکی از عواملی که برای مقابله با این مسایل در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته ،تکنولوژی نوین آموزشی است .تکنولوژی آموزشی را میتوان یک رویکرد سیستمی دانست که فرآیند یاددهی ویادگیری را کنترل وتسهیل
می کند. (پیدایی، 1385)
سابقه تحقیقات روانشناسی درباره یادگیری وتدریس حدوداً به صد سال پیش بر می گردد .اگر چه مطالعات مربوط به یادگیری سوال بسیاری از فلاسفه در طول تاریخ بوده است .انواع نظریه های یادگیری را می توان بر مبنای مفروضات فلسفی در قالب دو رویکرد تقسیم کرد ودر یک طیف گنجاند که ابتدای آن عینیت گرایی 3ودر انتهای دیگر آن رویکرد ساخت وساز گرایی قرار می گیرید.عینیت گرایی ها سال ها برحوزه آموزش وپرورش سیطره داشته و رویکرد های سنتی به یادگیری وتدریس را که بر اساس نظریه های رفتار گرایی وشناخت گرایی بوده در بر می گیرد .این دو رویکرد دارای زیر بنای واقع گرا هستند. در تقابل با این دیدگاه ودر آن سوی طیف ساخت وساز گرایی قرار دارد که فرض اساسی وبنیادی آن بر این است که دانش مستقل از یادگیرنده وجود ندارد ،بلکه دانش ویادگیری ماهیتی بنا شدنی دارد. (مهرمحمدی، 1387)
مفروضات درباره ی ذهن یادگیرنده زیربنای تلاش های مربوط به یاددهی راتشکیل می دهد.(برونر1996) پس پیش نیاز هر عمل بهبودی بخش در تعلیم وتربیت ،پیشرفت در دست یافتن به فهم اذهان دانش آموزان است. مبانی معرفت شناسی ساختن گرایی سبب ایجاد تغییرات در بنیادهای آموزش و یادگیری وبه تبع آن فناوری آموزشی شده است .با پیشرفت در زمینه فناوری های اطلاعاتی وارتباطی ،امکان طراحی محیط یادگیری انفرادی وتجارب خاص برای افراد فراهم شده ،وفناوری آموزشی متفکرانه تولد یافته است .(فردانش1380)
مربی ومعلم به جای آنکه مرجع ومنبع مطالعات باشند ،راهنما وناظر برفعالیتهای یادگیرندگان شده اند ونه تنها جایگاه خود را از دست نداده اند بلکه به دلیل دارابودن برخی ویژگیها وتوانایی های خاصی که سبب سهولت فرآیند یادگیری می شود بایستی به تفکر وتعمق بپردازند و با دانش وتوانایی خود زمینه مناسب برای یادگیری خلاق رافراهم آورند.(سید عباس رضوی، 1386)
ارائه آموزش مناسب توسط مدرسین ،یکی ازراههای دستیابی به یادگیری پایدار وعمیق توسط فراگیران می باشد .در دنیای پرهیجان تعلیم وتربیت ،برای جلب توجه کسانی که آنها را آموزش می دهیم ،فراهم آوردن محیطی سرشار از انگیزش امری لازم وضروری است .(الپیدزر، 1998)
استفاده از یافته های علمی وروش هاورسانه های آموزشی مناسب،مسیر فرایندیادگیری را هموار می کند.(ملکیان،جامه بزرگ، 1388) رشد وتکوین الگوهای آموزشی وتعامل بین نگرش سیستمی واصول نظریه های ارتباطات،باعث افزوده شدن بعد جدیدی به تکنولوژی آموزشی شد که آن را مجموعه فراگردهای طراحی نرم افزار یا مواد آموزشی نامیدند.(ملکیان، جامه بزرگ، 1388)
امروزه در آموزشهای مختلف از شبیه سازی که تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی می باشد، جهت یادگیری زودتر، با کیفیت و صرفه بیشتر استفاده می شود. در کشورهای پیشرفته، شبیه سازی به دلیل نتایج مثبت در آموزشهایی ازقبیل آموزش و تمرین دندانپزشکان و همچنین آموزش رانندگی و خلبانی، بصورت ایجاد واقعیتهای مجازی، با استفاده از دستگاههای رایانه ای، آزمایشگاه و اطاقک شبیهساز صورت گرفته است (صانعی، 1385).
استفاده از شبیه سازی ها ی کامپیوتری برای بهبود تدریس کلاسی ،مربیان بسیاری را در حوزه های مطالعه و پژوهش علاقمند کرده است ،همچنان که کاربرد نرم افزارها پیچیده تر می شود ،معلمان فرصتهای بیشتری برای مطالعه پیدا می کنند که دانش آموزان را واقع گرایانه تر کنند،تا آنچه را در آموزش یاد گرفته اند،به کار ببرند .به این دلیل استفاده از انیمیشن ،صدا وعناصرویدئویی که می تواند به کاربر بازخورد خاصی بدهد به عنوان ابزارهایی است که می توانند به وسیله آنها محیط های پیچیده ای ایجاد کنندکه شرایط زندگی واقعی را همانند سازی کنند .در نتیجه این موجب درگیری بیشتر شاگرد با محیط وهمچنین دریافت بازخورد به خود می شود که می تواند موجب اصلاح رفتار خود شود و همچنین موجب سرعت بخشیدن ،عمق دادن وپایدار نمودن یادگیری در فراگیر می شود ونیز در شکل دهی تجارب یادگیری دست اول ونا ممکن وایجادانگیزه یادگیری وکمک به تدا وم آن وارتبا ط آسان تر و تفهیم بهتر وشکل دهی یادگیری سریع تر ، عمیق تر و
پایدارتر موثر می باشد.

بیان مسئله
آموزش ویادگیری یک وظیفه راهبردی است وهمواره این سوال مطرح است که می خواهیم چه چیزی را وچگونه یاد بدهیم ؟ برای یک آموزش مفید واثر بخش استفاده از چه راهبردهای مطلوبی حائز اهمیت می باشد؟ در فرآیند آموزش انباشت اطلاعات وصرف محفوظیات مورد نظر نیست بلکه به کاربرد ،تولید وگسترش اطلاعات ومهارتها توجه می شود. از مسائل مهمی که امروزه برای محققان مطرح است ،تدریس بعضی از محتوای دروس دارای شرایط خاص وموقیت های دور از دسترس می باشد. مطالعات گذشته نشان داده است که شبیه سازی در یادگیری موثر است .ادگاردیل معتقد است که بعد از تجارب مستقیم عینی ،تجارب تقلید شده بیشترین تاثیر رادر فراگیری مطالب نو برای فراگیران خواهد داشت. (احدیان، 1382)
چندین دهه است که اهمیت استفاده از محیط های شبیه سازی در آموزش دروس علوم پایه ،خصوصا درس زیست شناسی در بین متخصصین و دبیران این رشته مطرح شده است. همگان بر این باورند که زیست شناسی علمی تجربی وبه روز می باشد وهرروز شاهد ابداعات واختراعات جدیدی توسط دانشمندان این رشته در سطح جهان هستیم و پیشرفت این دانش در دنیای کنونی ما نه تنها بر اساس مبانی تئوری ونظری بلکه در آزمایشگاه‌های واقعی و شبیه سازی شده اتفاق می‌افتد که در آن پدیده‌های نو زیستی مورد تجربه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این آزمایشگاه‌ها نظریه‌های ارائه شده را در محک تجربه قرار داده و نتایج تجربی بدست آمده را با مدل‌های موجود مقایسه می‌کنند یا به دنبال مدلی برای توجیه و پیش‌بینی نتایج آزمایشگاهی می‌گردند. در امر آموزش هم باید دانش‌آموزانی را تربیت کنیم که نسبت به دنیای اطراف خود دیدگاهی تجربی داشته باشند. بنابراین در آموزش زیست شناسی نمی‌توان مانند ریاضیات تدریس نمود و برای درک مفاهیم اساسی زیست شناسی نیاز به آموزش از راه مشاهده و لمس واقعیت ها است و این جز با یاددهی از راه تجربه ویا انجام آزمایش های شبیه سازی شده ممکن نیست. در این تحقیق موضوع مهمی که ذهن محقق را به خود مشغول کرده است آموزش بعضی از شرایط خاص و دور از دسترس بعضی از محیط های مربوطه ،جهت ارائه در کلاس درس می باشد. به عنوان مثال امکان ارائه ونمایش ساختار یک ویروس ویایک باکتری عملاً وجود ندارد. لذا طراحی یک محیط یادگیری فعال درتدریس برای محتوای دروسی که دور از دسترس هستند ،لزوم ایجاد یک محیط شبیه سازی شده را جهت تسهیل و افزایش ماندگاری یادگیری فراگیران آشکار می نماید.
اهمیت و ضرورت تحقیق
بعضی از فعالیت های آموزشی خاص که بسیار مفید نیز هستند را نمی توان مستقیماً در کلاس درس اجرا کرد یا به نمایش گذاشت ، چرا که دارای معایبی از قبیل گرانی ، خطرناکی ، زمان بر بودن ، غیر اخلاقی بودن یا غیر ممکن بودن می باشند . می توان این فعالیت های آموزشی را به طرق ارزان ، ایمن ، اخلاقی، و کافی در محیطی عملی شبیه سازی نمود . ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا بسیاری از تحصیلکرده ها، درس زیست شناسی را به طور کامل به رو شهای سنتی و از طریق متن کتاب فرا گرفته ا ند، پس امروزه چه چیزی تغییر کرده است که نیاز به تغییر رو شهای سنتی احساس می شود؟ در پاسخ باید گفت: موارد زیادی تغییر کرده و در حال تغییر است و در آینده نیز شاهد تغییرات بیشتری خواهیم بود. از جمله این تغییرات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* دانش آموزانی که آموزش آنها صرفا در مدرسه نمی باشد ودائما درحال آموزش هستند.
* اهدافی که معلمان با وجود چنین دانش آموزانی می خواهند به آن نایل شوند.
* معلمان دربار ه ی شیو ه ی یادگیری دانش آموزان بیشتر از گذشته اطلاعات دارند.
* در حال حاضر نسبت به گذشته امکانات آموزشی بیشتری هم درآ موزش بیولوژی از نظر فناوری و هم در زمینه فضاهای آموزشی جدید در دسترس معلمان می تواند قرار گیرد.
پیشرفت علم زیست شناسی به روشهای مختلفی باعث توسعه ی علوم دیگر شده است. وبه عنوان مادر علوم پایه نام گذاری شده است.از پیشرفتهای سلول های بنیادی گرفته تا پیشرفت در تولید انواع رادیو داروها وکشف درمان انواع بیمای های لاعلاج ،دانش آموزانی که در علوم دیگرنیز تحصیل می کنند، نیاز دارند تا زیست شناسی را به عنوان قسمتی از تحصیلات علمی خود فراگیرند و آن را درک کنند. اما زیست شناسی به عنوان بخشی از تحصیلات یک محقق حرفه ای فیزیک یا شیمی یا یک متخصص فنی علوم مهندسی یا پیراپزشکی نقش مهمی داراست. به نظر می رسد که فعالیت های آموزشی زیست شناسی مناسب با شرایط فعلی نیست. شرایطی که مهندسان و پزشکان حرفه ای نیاز روزافزون دارند به داشتن اطلاعاتی، هم در زمینه ی دستگا ه هایی که با آن کار می کنند و هم ابزارهای پیچید هایی که ابزار کار تحقیق آ نها محسوب می شود. بنابراین بهبود روش تدریس بسیار با اهمیت تر از گذشته است وضروری به نظر می رسد . لذا به دلیل مهم وکاربردی بودن درس زیست شناسی ،این پژوهش بر آن است تا بتواند ازطریق طراحی وتهیه یک درس افزار ی در محیط شبیه سازی شده ،مباحث زیست شناسی وبهداشت را به دانش آموزان ارائه دهد وبا بکارگیری حواس مختلف فراگیر با توجه به این نوع روش آموزشی بر افزایش میزان پیشرفت درسی وخلاقیت تاثیر گذار باشد.
اهداف تحقیق
– هدف کلی
هدف کلی تحقیق، بررسی تاثیر استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی ومیزان خلاقیت دانش آموزان می باشد.
– اهداف جزئی
بررسی تاثیر استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی دانش آموزان می باشد.
* بررسی تاثیر استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم برمیزان خلاقیت دانش آموزان می باشد.
* توصیه به معلمان و مسئولان آموزشی جهت استفاده از نتایج تحقیق
– هدف کاربردی(رفتاری)
تکنولوژیست آموزشی به همراه متخصص موضوعی درس زیست شناسی،با استفاده از درس افزارطراحی شده شبیه سازی علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان به ایجاد وتهیه محیط شبیه سازی شده می پردازند که در آن محیط دانش آموزان با استفاده از امکانات خاص شبیه سازی ،تعامل دارندوفراگیران بااستفاده از درس افزار شبیه سازی شده به یادگیری می پردازند و در صورت نیاز بازخورد لازم را دریافت می کنند.
سوالات تحقیق
1- آیا استفاده ازدرس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی دانش آموزان موثر می باشد؟
2- آیا استفاده از درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی دانش آموزان موثر می باشد؟
فرضیه های تحقیق
در این قسمت دو فرض اصلی و چهار فرض فرعی مطرح می شود که “از هدف های کلی که آبشخور آنها نیز ماهیت موضوع تحقیق است مشتق شده اند”
– فرضیه های اصلی تحقیق
1- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر پیشرفت درسی دانش آموزان موثرمی باشد.
2- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان خلاقیت دانش آموزان موثر می باشد.
– فرض های ویژه تحقیق
فرض های ویژه تحقیق چهار مورد می باشند که از فرضیه دوم اصلی مشتق شده اند وعبارت از:
2/1- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره سیالی دانش آموزان موثر می باشد.
2/2- استفاده درس افزار شبیهساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره ابتکار دانش آموزان موثر می باشد.
2/3- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره بسط دانش آموزان موثرمی باشد.
2/4- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره انعطاف پذیری دانش آموزان موثرمی باشد.
تعاریف مفهومی
1- شبیه سازی : کلمه شبیه سازی به‌معنی “عمل نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت” (گروه مولفین1384) شبیه‌سازی‌ در واقع فرآیند طراحی‌ مدلی‌ از سیستم‌ واقعی است؛ که با ‌انجام‌ آزمایشها با استفاده از این‌ مدل و‌ با هدف‌ پی‌بردن‌ به‌ رفتار سیستم‌، یا ارزیابی‌ استراتژیهای‌ گوناگون،‌ در محدوده‌ای‌ که‌ به‌وسیله‌ معیار و یا مجموعه‌ای‌ از معیارها اعمال‌ شده‌، برای‌ عملیات‌ سیستم‌، صورت ‌می‌گیرد.( شانون، رابرت1380)
2- درس افزار: به نوع خاصی از نرم افزارهای آموزشی اطلاق می شود که بتواند تا حد ممکن مجموع ی فرآیند یاد دهی- یادگیری را در محیط نرم افزاری شبیه سازی نماید و هدف و محتوای آن با سرفصلهای برنامه ی درسی ملی و سطوح نظام آموزش رسمی هماهنگی و تطابق داشته باشد.
3- خلاقیت: خلاقیت یعنی استعداد تفکر واگرا، عرضه هدف ها ومراحل جدید ومنحصر به فرد،امکان تفکر جدید واصیل وانحراف از عقاید متعارف موجود (اسکوییلر وهمکاران،1372ٍ)
4- بسط: تورنس بسط را توجه به جزئیات تعریف می کند (تورنس،به نقل از عابدی)
5- سیالی: تورنس روانی وسیالی را استعداد تولید ایده های فراوان تعریف می کند. (تورنس،به نقل از عابدی،1372،ص49)نمره شخص در این فاکتور از طریق شمارش ساده تعداد اشکال گوناگون بدست می آید.
6- ابتکار: تورنس ابتکار راتولید ایده های بدیع،غیرعادی وتازه تعریف می کند. (تورنس،به نقل از عابدی،1372،ص49)
7-انعطاف پذیری:تورنس انعطاف پذیری را توانایی تفکر به راههای مختلف وغیرعادی تعریف می کند. (تورنس،به نقل از عابدی،1372،ص49)
8-پیشرفت درسی: پیشبرد اهداف درسی و تغییر در میزان یادگیری وتغییر در دانش ،توانش ونگرش فرد یادگیرنده گه منجر به یادگیری پایدار وعمیق گردیده است.(سیف، 1391)
تعاریف عملیاتی
1- شبیه سازی : عبارت است از محیطی آموزشی که بوسیله یک درس افزار طراحی شده از کتاب علوم زیستی وبهداشت سال اول متوسطه دوم کلیه مفاهیم ومباحث درس علوم زیستی و بهداشت را در اختیار دانش آموزان قرار دهد. تا در یک محیط مجازی آن مفاهیم را دریک موقعیت زنده مشاهده وبا آن در تعامل باشد.
2-درس افزار: نرم افزاری که توسط نرم افزار ادب کپتیویت واتوپلی مدیا استدیو وفتوشاب طراحی شده که بدون نیاز به دانش فنی خاص در امر به کار گیری رایانه توسط مخاطب (بدون نیاز به حضور در کلاس درس و داشتن معلم) و تنها با تکیه به دانسته های کاربر نیازهای آموزشی وی را برطرف سازد .
3-خلاقیت: توانایی دانش آموز در بکارگیری ایده ها وتوانایی های جدید درجهت درک بهترمفاهیم درسی ونمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
4-بسط: بسط بیانگر توانایی آزمودنی در گسترش،آراستن ونقش اندازی ایده هاست. نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
5-سیالی: بیانگر توانایی فرد درخلق ایده های جدید وبیان موضوعات متنوع درسی ونمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
6- ابتکار: ابتکار دورشدن از چیزهای واضح ومعمولی یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت است واجراوبیان ایده هایی در ارتباط با موضوعات درسی بصورت خلاقانه وبدیع. نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
7- انعطاف پذیری:توانایی فرد برای یافتن راه های مختلف از طریق تفکر، نمره شخص در این فاکتور از طریق کسب امتیاز حاصل از اختلاف پیش آزمون وپس آزمون بدست می آید.
8-پیشرفت درسی:به اختلاف مثبت حاصل از نتیجه آزمون های پس آزمون وپیش آزمون برحسب نمره کمی

متغیرهای پژوهش
* متغیر مستقل :نرم افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت
* متغیر وابسته: پیشرفت درسی، خلاقیت، بسط، سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری
* متغیرکنترل:جنسیت،معدل درسی،دبیر موضوعی،امکانات آموزشی،شرایط جغرافیایی،پایه تحصیلی
* متغیرمداخله گر:
فصل دوم :
ادبیات و پیشینه تحقیق
پیش درآمد فصل دوم
ورود اینترنت و رایانه های شخصی و قابل حمل همراه، که هر روز توانایی های جدیدتری پیدا می کنند، و از طرفی توسعه زبان های برنامه نویسی و نرم افزارهای گوناگون، که طراحی و ارائه مطالب آموزشی را سهولت می بخشند، نظام های آموزشی را دست خوش تغییرات عمده ای کرده اند. به نظر می رسد که استفاده از این امکانات برای آموزش، موجب ارتقای کیفیت آموزش شده و به فراگیرمحوری، یادگیری فعال و مادام العمر، تعامل در یادگیری و چندرسانه ای بودن آموزش کمک نموده بشریت را به سمت یک انقلاب بزرگ آموزشی سوق می دهند. آموزش به کمک رایانه4 عبارت است از هر نوع فعالیت آموزشی که از رایانه به عنوان وسیله اولیه برای تدریس محتوا استفاده می کند. استفاده از فناوری رایانه با تشویق دانشجویان شرایط لازم را برای خودآموزی و آموزش مستقل و فعال به جای کلاس درس فراهم می سازد. زمینه های آموزشی رایانه شامل: رایانه به عنوان معلم خصوصی، روش تمرین و تکرار، روش استقرایی، روش بازی، آموزش با مدیریت رایانه و در نهایت شبیه سازی به کمک رایانه است. استفاده از شبیه سازی به عنوان یکی از روش های جدید استفاده از فناوری رایانه در تعداد زیادی از مراکز آموزشی معتبر دنیا مرسوم شده است. در واقع شبیه سازی جالب ترین نوع یادگیری توسط رایانه محسوب شده و به فراگیر اجازه می دهد که نقش مهمی در شبیه سازی موقعیت ها و شرایط ایفا نماید. شبیه سازی بایستی بر پایه یک معدل صحیح (به همراه پیش فرضهای منطقی) از پدیده تحت مطالعه باشد.بایستی فراگیران با آن تعامل داشته باشند.بعد از تعامل فراگیر بایستی بازخوردی صحیح و فوری و اطلاعات دهنده ارائه شود.جهت جلب توجه فراگیران به نکات مهم و کلیدی از نمودار ها و علائم معطوف کننده توجه استفاده شود. (احدیان، 1384)
با ظهور فناوری های جدید در عرصه آموزش ،محیط های یادگیری جدیدی به وجود آمده است ویکی از این روشهای آموزشی مؤثردر این محیط ها شبیه سازی است. با کاربرد رایانه در فراگیری ،زمینه بهره گیری از روش حل مسئله گسترده می شود،طوری که باشبیه سازی به وسیله رایانه می توان فراگیر را در صحنه های شبیه واقعیت دید که طی فرآیندی خود جوش ،فرد به خلاقیت واکتشاف برای رفع نیازهای پیش آمده خو یش درجهت کسب اطلاعاتی دست می زند. (افضل نیا، 1387).
می توان با طراحی وبه کار بردن یک محیط شبیه سازی شده ضمن متنوع وجالب کردن محیط یادگیری ،فراگیران آسانتر ،بدون خطروهزینه زیاد وریسک پذیری به تجارب یادگیری دست یابند وبا پیچیدگی های زندگی واقعی آشنا شوند .
این فصل شامل مبانی نظری پژوهش، تاریخچه آموزش شبیه سازی شده، مفهوم خلاقیت و پیشرفت درسی و در نهایت قسمت مربوط به پیشینه تحقیق می باشد که در دو بخش داخلی وخارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
مبانی نظری
تعاریف ومفاهیم
علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه: درسی است به ارزش 2 واحد درسی که در هفته توسط دبیر متخصص زیست شناسی در پایه اول متوسطه دوم تدریس می شود.که در آخرین ویرایش سال تحصیلی93/92 مشتمل بر هفت فصل با موضوعات: 1-نگرش علمی وعلوم زیستی2- ساختار شیمیایی 3-تولیدکنندگی 4-تغذیه 5-تولید مثل و وراثت 6-بوم شناسی 7-سلامتی و بیماری تدوین گردیده است. این درس یکی از مهمترین کتب برای هدایت دانش آموزان به رشته علوم تجربی می باشد.
فناوری : عبارت است ازکاربرد نظام مند علوم رفتاری وفیزیکی وعلوم دیگر برای حل مشکلات (ذوفن 1383)
آموزش : به فعالیتهایی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی معلم طرح ریزی می شود و بین معلم ویک یاچند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابد (سیف، 1388).
یادگیری : براساس رویکرد ساخت گرایی ، فرایندی پویا و درونی است که طی آن فراگیران به شکلی فعال و با ارتباط دادن اطلاعات جدید به آنچه که آموخته اند دست به ساخت دانش می زنند .
فناوری آموزشی: هیأت فنا وری آموزشی آمریکا اینگونه تعریف کرده است “روش نظام مند طراحی ،اجراوارزشیابی کل فرآیند یادگیری وتدریس بر حسب اهداف معین ونیز بر اساس تحقیقات در زمینه یادگیری وارتباطات انسانی وغیر انسانی به منظوز فراهم آوردن یادگیری وآموزش مؤثرتر،پایدارتر وعمیق تر” (احدیان ،1381).
تعریف شبیه سازی :
کلمه Simulation به‌معنی “عمل نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت” (گروه مولفین1384)و “نمایش کارکرد یک سیستم یا یک فرایندی به‌وسیله کارکرد کامپیوتر یا فرایند دیگر” ( مریام5 2000)مده است.
شبیهسازی توانایی یا قابلیت طراحی است؛ که یک راهحل آماری قدرتمند را ایجاد کرده و مدیر را از دستیابی به اهداف سازمان مطمئن میکند( فیرین دی ام،مادلر دید ومدلر ام جی20026)


دیدگاهتان را بنویسید